Assessment tool, beoordeling en registratie van Praktijktraining.

NL – Doczero biedt haar producten vanuit de visie op blended learning aan. De vaardigheden dienen daadwerkelijk getraind en uitgevoerd te worden in de praktijk. De praktijktrainer toetst de vaardigheden en stelt vast of deze voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria van de organisatie. De assessment tool ondersteunt de trainer bij het afnemen van de praktijktoets. Aan de hand van de door de organisatie vastgestelde kwaliteitscriteria houdt de trainer, per medewerker, digitaal de resultaten van de praktijktoets bij.

Naast de behaalde resultaten in de e-learningmodule worden de resultaten van de praktijktoets, via de internetapplicatie, gecommuniceerd met het LMS van uw organisatie. De oplossing van Doczero communiceert op basis van het LTI (voorkeur) of SCORM-protocol met het LMS en werkt daardoor samen met elk LMS dat deze koppelingen ondersteunt.


EN – Doczero’ s product development is based on the vison on Blended Learning. Besides e-learning, the required skills needs to be trained and performed in practice. The trainer assesses the skills and determines whether they meet the established quality criteria of the organisation.

The assessment tool enables the trainer to register (online) the results of the employee when completing the practical assessment. The score of the practical assessment is registered and updated in the digital portfolio of the employee. Besides the results obtained in the e-learning module, the results of the practical assessment(s) are communicated with the Learn Management System (LMS) of your organisation.

Advertenties

Vooraankondiging & Overdracht | Doczero e-Learning

Deze training heeft als doel om de kennis en vaardigheden met betrekking tot de vooraankondiging en overdracht van ambulance naar spoedeisende eerste hulp (SEH) te optimaliseren. De vooraankondiging en overdracht worden beschouwd als een risicovol moment, waarbij de continuïteit en kwaliteit van de zorg in het geding kunnen komen door informatieverlies en informatievervorming. Om risico’s te reduceren is een eenduidige methodiek voor vooraankondiging en overdracht, die zowel in de prehospitale setting als op de spoedeisende hulp wordt gebruikt, van groot belang.

In this training you will learn the communication protocol about patient information from ambulance to ER. The information transfer shall be considered as a risky moment whereby continuity and quality of patient care becomes instable by information loss and information distortion. To reduce this risks it is important both parties understand and communicate one language.

High Fidelity e-learning ‘Advanced Life Support’

Reanimatie komt vaak voor op specialistische afdelingen, zoals de Spoedeisende Hulp (SEH) of hartbewaking. Reanimatie is een teamprestatie. Een goede samenwerking is van levensbelang. In de e-learningmodule komen onderwerpen aan de orde als kennis van het ALS- algoritme, ABCDE methodiek maar ook leiderschap en communicatie. De ALS e-learningmodule hanteert de ERC en ILCOR richtlijnen. Bekijk de video demonstratie op Youtube.

CPR is common on most specialist departments, such as the Emergency Department or Intensive Care. CPR is a team effort. A good collaboration is of great importance. In the ALS- e-learningmodule of Doczero topics are discussed as the ALS algorithm, ABCDE- methodology and also leadership and communication. The ALS e-learningmodule meets the latest ERC- and ILCOR guidelines. Watch the video demonstration on Youtube.

Imagehttp://www.youtube.com/watch?v=DlZl-6sZgrk

Medisch Spectrum Twente kiest e-learning ALS in-hospital

NL – Top Klinisch Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente (MST) selecteert de e-learningmodule Advanced Life Support (ALS) van Doczero voor de verpleegkundige op o.a. de afdeling SEH en IC. De e-learningmodule sluit naadloos aan op de werkomgeving van de professional en voorziet in diverse patiënt simulaties. De e-learningmodule maakt onderdeel uit van een nieuw te implementeren blended learning curriculum ALS binnen het MST.

EN – Top Clinical Hospital Medisch Spectrum Twente (MST) selects the e-learning module Advanced Life Support (ALS) of Doczero. The E-learningmodule will be developed for nurse working on the emergency department and ICU. The e-learning will represent the working environment of the professional and different patient simulations. The e-learning module is part of a new blended learning curriculum Advanced Life Support.
Doczero e-learning

E-learning Meldkamercommunicatie bij grootschalige incidenten en calamiteiten live!

NL – E-learning Meldkamercommunicatie bij grootschalige incidenten live! De e-learning is ontwikkeld voor Centralisten Meldkamer Ambulancezorg en dient voor het vergroten van de kennis hiervan en het bevorderen van het correct gebruik van C2000.

EN – E-learning communication Dispatch Centre during disasters and major accidents live! This e-learning is developed for Dispatchers to increase their knowledge about communication, protocol and use of the C2000 network.
Doczero e-learning

AZRR aan de slag met e-learning Jaarlijkse Theorietoets (LPA).

NL – Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond gaat aan de slag met een van de e-learningproducten van Doczero. Uitgangspunt is het jaarlijks toetsen van het kennisniveau van de ambulanceverpleegkundige en – chauffeurs aangaande de Landelijke Protocollen Ambulancezorg (LPA).

EN – Ambulance Rotterdam Rijnmond implements one of the e-learning products of Doczero. The implementation focusses on the annual testing of the knowledge of the ambulance professional on the National Protocols (LPA).
thumb

Start ontwikkeling e-learning sBAR & MIST protocol HAN.

NL – Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) geeft Doczero de opdracht voor de ontwikkeling van twee e-learningmodule voor twee belangrijke communicatie- methodieken in de gezondheidszorg, SBAR- en de MIST- methode. Beide E-Learningmodules worden voor specifieke functies ontwikkeld in de intensieve en acute- zorg.

EN – HAN University (HAN) selects Doczero for the development of two e-learningmodules for two important communication methods in healthcare, SBAR and the MIST. Both e-learning modules will be developed for specific functions in intensive and acute care.Doczero e-learning